KASUTUSTINGIMUSED


Käesolevad veebisaidid Horses24.ee, Horses24.lv, Horses24.lt, Horses24.fi, Horses24.se, Horses24.ru, Horses24.org, Horses24.dk, Horses24.pl, Horses24.by, Horses24.nl, Horses24.fr, Horses24.co.uk, Horses24.cz (edaspidi „Veebisait“ ja/või Horses24) on SAHHARA OÜ teenus. See on õiguslikult siduv kokkulepe TEIE ja SAHHARA OÜ vahel; palun lugege seda hoolikalt! Käesoleval Veebisaidil pakutavate teenuste kasutamisega või käesoleval Veebisaidil olevate materjalide vaatamise jätkamisega nõustute käesolevate Kasutustingimustega.

1. Üldsätted. Horses24 austab Teie privaatsust. Palun võtke hetk aega meie privaatsuspoliitikaga tutvumiseks. Kuna Internet on arenev keskkond, võib Horses24 muuta aeg-ajalt käesoleva kokkuleppe tingimusi. Käesoleva Veebisaidi kasutamise jätkamisega pärast selliste muutuste postitamist nõustute end siduma käesoleva kokkuleppega muudetud kujul. Horses24 võib mis tahes ajal ilma Teid teavitamata käesolevat Veebisaiti või selle mis tahes osa muuta, piirata või peatada sellele ligipääsu või selle kinni panna. Käesoleval lehel olev materjal on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil. Hoolimata meie jõupingutustest kasuliku ja täpse teabe esitamiseks, võib aeg-ajalt esineda vigu. Enne asjade, loomade või teenuste ostmist, mille kohta olete käesolevalt Veebisaidilt lugenud, peaksite müüjaga kinnitama mis tahes teabe (sealhulgas hinna), mis on teie ostuotsuse jaoks oluline. Horses24 ei taga mis tahes sellise looma, asja või teenuse seisukorda, usaldusväärsust, tervist, füüsilist väljanägemist, sooritust või mis tahes muud omadust ega vastuta nende eest.

2. Ostmine ja müümine. Käesolev Veebisait on rubriigikuulutuste avaldamise ja kasutamise teenus, mis toob kokku ostjad ja müüjad. Teabe konkreetse asja, looma või teenuse kohta esitab müüja, mitte Horses24. Horses24 ei ole ühegi ostja ja müüja vahelise Veebisaidil postitatud teabel põhineva tehingu osapooleks. Ühelgi ajahetkel ei ole Veebisaidil müügiks pakutavad mis tahes kaubad või loomad Horses24 omanduses ega valduses. Hind ja muud mis tahes müügitehingu tingimused räägitakse läbi otse ostja ja müüja vahel. Müüjate poolt Veebisaidil esitatud hindades võivad mitte sisalduda muud tasud, mida võidakse esitatud hinnale lisada konkreetse asja lõpphinna saamiseks. Kuigi me loodame, et kõik, kes käesolevale Veebisaidile tulevad, tegutsevad ausalt ning kohtlevad üksteist õiglaselt, ei saa me kontrollida müüjate poolt esitatavat teavet ega anda garantiid toodetele, loomadele või teenustele, mida nad pakuvad. Samuti ei saa me müüjale tagada, et ostjalt saadav tšekk kehtib või makse ei ole pettus. Kasutades käesolevat Veebisaiti oma asjale, loomale või teenusele ostja leidmiseks või et leida asi, loom või teenus, mida osta, soovitame Teil kasutada samasugust tervet mõistust ja otsustusvõimet, nagu kasutaksite asja, teenuse või looma müümisel või ostmisel ajalehe- vm väljaande rubriigikuulutuse kaudu või sellele vastates. Mitte miski ei saa asendada elutervet skeptitsismi ja Teie enda otsustusvõimet. Soovitame tungivalt kasutada vajadusel veterinaari või muu pädeva isiku teenuseid, et hinnata mis tahes looma või asja, mille ostu kaalute.  

Käesoleval Veebisaidil kuulutust avaldades peate olema valmis kuulutuses nimetatud asja, looma või teenust müüma kuulutuses esitatud hinnaga ja tingimustel. Konkreetne kuulutuses nimetatud asi või loom peab olema teie oma ning teil peab olema õigus seda võõrandada. Veebisaidil asja, looma või teenuse müügikuulutuse avaldamiseks peavad müüjad esitama teatud isiku- ja kontaktandmed. Need andmed peavad müüja täpselt tuvastama ning kontakti võtmise meetod peab võimaldama ostjatel müüjaga otse suhelda. Te ei või võtta üheltki potentsiaalselt ostjalt tasu teabe eest ühegi Veebisaidil müügiks pakutava asja, looma või teenuse kohta ning Te ei tohi kasutada Veebisaiti selleks, et ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta reklaamida ühtki teist Veebisaiti, toodet või teenust. Horses24 jätab endale õiguse keelata Veebisaidi kasutamise igaühele, kes ei vasta neile nõuetele või kes kasutab Veebisaiti mingil muul meie arvates sobimatul viisil.

Iga müüja vastutab kuulutustes sisalduva teabe eest. Teie üksi vastutate enda poolt postitatava materjali ning Veebisaidi kaudu edastatavate e-posti sõnumite sisu eest. Miski ei õõnesta kasutaja usaldust Teie poolt müüdava asja vastu kiiremini, kui ebatäpsed või eksitavad väited selle kohta. Kuna kasutaja usalduse igasuguse vähenemisega Teie suhtes kaasneb tõenäoliselt kasutaja usalduse vähenemine meie suhtes, hoolime väga selle tagamisest, et Teie esitatav teave oleks täpne ning et kohtleksite Veebisaidi kasutajaid igati õiglaselt ja ausalt. Kuigi me ei jälgi Veebisaidilt alguse saanud tehinguid, jätame endale õiguse teostada juhuslikke kvaliteedikontrollikatseid, et kinnitada, et need, kes Veebisaidi kaudu asju, loomi või teenuseid müügiks pakuvad, on valmis nende poolt kuulutustes pakutavaid asju, loomi või teenuseid müüma kuulutustes esitatud hindadega ja tingimustel. Avaldades meie Veebisaidil kuulutuse, nõustute tegema koostööd mis tahes sellistes juhuslikes kvaliteedikontrollikatsetes. Kui meie katsetest ilmneb või me saame muudmoodi teada, et müüja tegeleb või kavatseb tegeleda meie meelest ebaausa tegevuse või pettusega, jätab Horses24 endale õiguse keelata sellele müüjale käesoleva Veebisaidi ja meie reklaamiteenuste kasutamine. Kuigi Horses24 ei saa jälgida kõiki meie Veebisaidile postitatud kuulutusi, jätame endale õiguse (kuid ei võta mingit kohustust) kustutada, ümber tõsta või toimetada mis tahes kuulutusi või muid postitusi, mis meie tähelepanu alla satuvad, mida me peame vastuvõetamatuks või sobimatuks kas õiguslikel või muudel põhjustel. Käesoleva Veebisaidi kasutamisega nõustute mitte postitama või edastama mis tahes laimavat, solvavat, nilbet, ähvardavat, eksitavat või ebaseaduslikku materjali või mis tahes muud materjali, mis rikub teiste õigusi või segab teiste poolt Veebisaidi kasutamist. Jätame endale õiguse keelata ligipääs igaühele, kes meie arvates on rikkunud neid tingimusi või mis tahes muud käesoleva kokkuleppe tingimust. Võime mõnikord avaldada selliste juhtumitega seotud teavet, kui avaldamine on asjakohane seadusele vastamiseks (sealhulgas avalikustamine vastusena õiguskaitseorganite taotlusele või kohtukutsele), meie Kasutustingimuste rakendamiseks või meie saidi külastajate, meie kuulutajate, avalikkuse või Horses24 õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks. Meie Veebisaidil kuulutuse avaldamisega nõustute maksma Teie valitava teenuse eest määratud tasusid sõltumata sellest, kas teie asi, loom või toode saab kuulutuse tulemusel müüdud. Olge hoolikas oma kuulutuse liigi valikul ja oma kuulutusega seotud teabe esitamisel; kuulutamise tasud ei kuulu tagastamisele, isegi kui esitate ekslikku teavet või teil ei õnnestu oma looma, asja või teenust müüa. 

3. Lingid teistele saitidele. Teie mugavuse huvides on käesoleval Veebisaidil ja/või selle otsingufunktsioonis kättesaadavad erinevad lingid teistele Veebisaitidele, mida me ei halda, kus võite leida muid müügis olevaid asju, mis vastavad teie otsingukriteeriumitele. Horses24 ei vastuta nende müüjate poolt pakutavate asjade, loomade või teenuste eest. Kui otsustate osta mõne asja sellise kolmanda osapoole Veebisaidi kaudu, olete seotud nende kasutustingimuste ning mis tahes muude nõuete või tingimustega, mis neil võivad olla. Vabastate Horses24 vastutusest mis tahes Teile tekkida võivate kahjude eest ning nõustute mitte esitama mis tahes nõudeid Horses24 vastu, mis tulenevad Teie ostust või nimetatud kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.

4. Omandiõigus ja load. Käesolev Veebisait on mõeldud ainult Teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Välja arvatud kuulutused, mida näidatakse otsingutulemustes ning mis on müügil teistel veebisaitidel, on käesoleval saidil olevad materjalid Horses24 omad ning kaitstud Eesti autoriõiguse seadustega, muude autoriõiguse seadustega ning rahvusvaheliste konventsioonidega. Välja arvatud juhul, kui käesolevas kokkuleppes on otsesõnu teisiti sätestatud, ei tohi Te levitada, edastada, esitada, paljundada, muuta, luua tuletisi või muul moel ära kasutada mis tahes käesoleval saidil olevaid materjale. Võite esitada ja mõnikord ühes eksemplaris printida mis tahes lehekülge sellel saidil enda isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, kuid Te ei tohi muul moel taas esitada mis tahes käesoleval saidil esitatud materjali ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te ei tohi säilitada mis tahes olulist osa käesoleval saidil leiduvatest materjalidest ega levitada nende koopiaid mis tahes vormis (sealhulgas elektroonilises vormis) ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Loataotlused Horses24 leiduvate materjalide reprodutseerimiseks või levitamiseks tuleb saata e-postiga aadressile info@horses24.ee Meile kuulutuse sisu esitamisega veebisaidile panemiseks annate meile ülemaailmse alatise tagasivõetamatu kasutustasuta ainulitsentsi selle sisu avaldamiseks, esitamiseks, edastamiseks ning mis tahes muuks äriliseks kasutamiseks mis tahes praegu olemasoleval või tulevikus loodaval andmekandjal. See litsents sisaldab õigust sisu muuta ja teha sellest tuletisi ning säilitada kogu sisu ligipääsetavas arhiivis. Käesolev litsents sisaldab õigust takistada teistel identse sisu kasutamist mis tahes muul veebisaidil, mis võib otseselt või kaudselt võistelda selle Veebisaidiga. Eespool toodust olenemata ei võta Horses24 mingit kohustust mis tahes viisil kasutada mis tahes Teie poolt esitatavat sisu.

Võite vabalt luua hüperlingi käesolevale saidile, seni kui link ei väljenda otseselt ega kaudselt mis tahes heakskiitu või toetust Teile, Teie ettevõttele või Teie saidile Horses24 või selle mis tahes filiaalide poolt. Siiski ei tohi Te ilma Horses24 eelneva kirjaliku nõusolekuta esitada  Horses24 mis tahes sisu ega liita teisele Veebisaidile või muule teenusele Horses24 või selle litsentsiandjate mis tahes intellektuaalset omandit. Loataotlused meie sisu esitamiseks võib saata e-postiga aadressile info@horses24.ee  Te ei tohi kasutada käesolevat Veebisaiti mis tahes isiku või muu üksuse autoriõiguse, kaubamärgi, avalikustamisõiguse või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks. Materjalide või sisu esitamisega Veebisaidil postitamiseks kinnitate, et olete materjali omanik või esitate seda omaniku selgesõnalisel nõusolekul ning et olete saanud kõik vajalikud load seoses materjalide avaliku esitamise ja ärilise kasutusega. Kui olete autoriõigusega (või patendi või kaubamärgiga) kaitstud materjali omanik, mis Teie arvates laeti üles mõne meie Veebisaidi kasutaja poolt, peaksite võtma ühendust meie autoriõigustöötajaga, esitades tugiteate (märkige rubriik nimega „Autoriõigus“) kogu järgneva teabega:

  • omaniku, kellel on väidetavalt väärkasutatud materjalile ainuõigus, nimi ja allkiri
  • autoriõigusega kaitstud teos(ed), mida on väidetavalt väärkasutatud
  • materjal, mis väidetavalt rikub Veebisaidil Teie autoriõigusi, patenti või kaubamärki
  • kontaktteave nagu aadress, e-posti aadress või telefoninumber meie autoriõigustöötaja jaoks
  • omaniku või tema esindaja avaldus, milles teatatakse, et väidetavalt rikkuva materjali kasutamiseks ei ole kunagi luba antud
  • soovitavalt kirjaplangil kinnitus selle kohta, et meie autoriõigustöötajale esitatud teave on 100% täpne ning et Teil on vande all õigus võtta kasutusele abinõusid väidetavate rikkujate vastu

5. Garantii puudumine ja vastutuse piirang.  KUI TOETUTE KÄESOLEVALE VEEBISAIDILE VÕI MIS TAHES SELLE VEEBISAIDI KAUDU KÄTTESAADAVALE TEABELE, TOOTELE VÕI TEENUSELE, TEETE SEDA OMAL RIISIKOL. TE MÕISTATE, ET VÕIB ESINEDA HILINEMISI, KÄRPEID, KATKESTUSI, EBATÄPSUSI JA/VÕI MUID PROBLEEME SEOSES KÄESOLEVAL SAIDIL AVALDATUD VÕI KÄESOLEVA SAIDI KAUDU REKLAAMITAVA TEABE, TOODETE JA TEENUSTEGA. KÄESOLEV VEEBISAIT ON ESITATUD TEILE SELLISENA „NAGU ON“. HORSES24 JA TEMA FILIAALID, ESINDAJAD JA LITSENTSIANDJAD EI SAA GARANTEERIDA EGA GARANTEERI KÄESOLEVA VEEBISAIDI KAUDU KÄTTESAADAVA TEABE (VÕI MIS TAHES TEABE, KAUPADE VÕI TEENUSTE, MILLELE KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL VIIDATAKSE, MIDA SIIN KUULUTATAKSE VÕI REKLAAMITAKSE VÕI SIITKAUDU MÜÜAKSE) TÄPSUST, TÄIELIKKUST, AJAKOHASUST, MITTERIKKUMIST, TURUSTATAVUST VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST. SAMUTI EI GARANTEERI NAD SEDA, ET VEEBISAIT OLEKS VEAVABA VÕI PIDEVALT KÄTTESAADAV VÕI ET VEEBISAIT OLEKS VABA VIIRUSTEST VÕI MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST.

HORSES24 VÕI SELLE FILIAALID, ESINDAJAD VÕI LITSENTSIANDJAD EI OLE MITTE MINGITEL TINGIMUSTEL VASTUTAVAD TEIE VÕI KELLEGI TEISE EES MIS TAHES MUUDE KUI OTSESTE KAHJUDE EEST, MIS TEKIVAD SEOSES TEIE POOLT KÄESOLEVA VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES TOOTE VÕI TEENUSE KASUTAMISEGA, MILLELE LINGITAKSE KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL VÕI MILLELT LINGITAKSE KÄESOLEVALE VEEBISAIDILE VÕI MIDA KUULUTATAKSE VÕI REKLAAMITAKSE KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL, SEALHULGAS ILMA KITSENDUSTETA MIS TAHES PÕHJUSLIKUD, ERILISED, JUHUSLIKUD, KAUDSED, KARISTUSLIKUD, HOIATAVAD VÕI MUUD MIS TAHES LIIKI KAHJUD (SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD TULUD VÕI KASUMID, ÄRI- VÕI ANDMEKAOTUS), ISEGI KUI MEID EELNEVALT HOIATATAKSE SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. EELTOODULE VAATAMATA, KUI HORSES24 OSUTUB VASTUTAVAKS MIS TAHES TEIE VASTU ESITATUD HAGIS, NÕUSTUTE, ET HORSES24 JA TEMA FILIAALIDE, ESINDAJATE JA LITSENTSIANDJATE VASTUTUS, KUI SEDA ON, MIS TULENEB MIS TAHES LIIKI ÕIGUSLIKUST NÕUDEST, MIS TULENEB KÄESOLEVAST VEEBISAIDIST VÕI ON SELLEGA MUUL VIISIL SEOTUD, EI ÜLETA 100,00 (ÜKSSADA) EUROT VÕI TEIE POOLT TASUTUD SUMMAT, KUI SEDA OLI, SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISE EEST, MILLEST SELLINE VASTUTUS VÄIDETAVALT TULENEB. KUNA MÕNED RIIGID/JURISDIKTSIOONID EI LUBA PÕHJUSLIKE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, VÕIVAD MÕNED NEIST PIIRANGUTEST TEILE MITTE KOHALDUDA.

NÕUSTUTE, ET HORSES24 EI VASTUTA VEEBISAIDI MIS TAHES TEISE KASUTAJA TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSE EEST, SEALHULGAS NENDE KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT POSTITATUD ASJADEL PÕHINEVATE TEGEVUSTE EEST NING TEGEVUSTE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES TOOTE, LOOMA VÕI TEENUSE MÜÜGIST VEEBISAIDILT LEITUD POSTITATUD KUULUTUSE ALUSEL.

6. Kahjutasu. Nõustute hüvitama mis tahes nõuetest või nõudmistest tuleneva kahju, mille hulgas on mis tahes kolmanda osapoole poolt kantud mõistlikud õigusabikulud Teie poolt käesolevate Kasutustingimuste rikkumise, Teie poolt Veebisaidi kasutamise või mis tahes õigusakti või mis tahes kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või neist tulenevalt, ning hoidma ära Horses24 ning selle ametiisikute, liikmete, direktorite, esindajate, tütarettevõtete, ühisettevõtete ja töötajate vastutuse nende kahjude eest.

7. Nõuetest vabastamine.  Kui Teil on vaidlus Veebisaidi mis tahes teise kasutajaga, nõustute käesolevaga vabastama Horses24 ning selle ametiisikud, liikmed, direktorid, esindajad, tütarettevõtted, ühisettevõtted ja töötajad mis tahes nõuetest, nõudmistest ning kahjudest (tegelikest ja põhjuslikest), mis on mis tahes liiki ja laadi, teadaolevad ja teadmata, mis tulenevad sellistest vaidlustest või on nendega mis tahes viisil seotud.

8. Registreerimine.  Veebisaidil teatud teenustele ligipääsu saamiseks antakse Teile võimalus registreeruda. Registreerimisprotsessi osana valite kasutajanime ja salasõna. Nõustute, et Teie poolt registreerimisprotsessi jooksul esitatav teave on täpne ja täielik ning et Te ei registreeru ega püüa teenusesse siseneda teise isiku nime all. Jätame endale õiguse mitte lubada meie meelest solvavate või ebasobivate kasutajanimede kasutamist. Te vastutate oma salasõna saladuses hoidmise eest ning Teie kasutajanime/salasõna kaudu Veebisaidile pääsevate isikute kõigi tegevuste eest. Peate teavitama Horses24’d Teie konto mis tahes teadaolevast või kahtlustatavast loata kasutamisest.

9. Muu. Mis tahes spämmimine või andmete lammutamine ei ole lubatud. Soovime, et Veebisaiti külastavad potentsiaalsed ostjad jagaks julgelt oma e-posti aadresse nendega, kes meie saidil hobuseid müügiks pakuvad. Sellel saidil asja, looma või teenuse pakkumisega nõustute kasutama teie pakkumisele vastajate e-posti aadresse ainult selle asja, looma või teenuse müügi osas nendega suhtlemise eesmärgil. Käesoleva Veebisaidi kasutamisega nõustute mitte kasutama teavet, mis puudutab Veebisaidi teisi kasutajaid või nende poolt Veebisaidil pakutud või otsitud asju, teenuseid või loomi (sealhulgas kuulutuste teave, kasutajanimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid ja/või muu teave), mis tahes muul eesmärgil kui pakutava hobuse võimaliku ostu või müügi kohta uurimiseks. 

10. Horses24 tagasimaksepoliitika. Horses24 järgib seoses mis tahes tagasimaksetaotlusega käesolevat poliitikat:
10.1. Horses24 ei saa raha tagastada mingil muul põhjusel, kui ühe kuulutuse eest kahekordse (või kattuva) tasu korral. Näiteks ei saa me raha tagastada, kui muudate meelt kuulutuse või selle sisu või esiletõstmiste osas või kui olete teinud kuulutuse esitamisel vigu või kui Te ei ole saanud ühtki päringut või pakkumist asja ostmiseks Horses24 kaudu või kui asi on juba müüdud muude kanalite kaudu. Me ei saa raha tagastada ka juhul, kui Te olete teinud vigu kuulutuse sisus (saate oma kuulutuse enne ostmist üle vaadata ja seda hiljem muuta). Igal juhul, kui Horses24 on kindlaks teinud, et Horses24 on teinud vea, teeme loomulikult kuulutusse asjakohased parandused.
10.2. Kui Te tegite vigu kuulutuse esitamisel Horses24’le, saate Te kuulutust parandada meie võrgutööriistade abil. Samas, kui soovite vahetada kuulutuse odavama paketi vastu, ei saa Horses24 teha mingit tagasimakset ega anda krediiti.
10.3. Teie krediitkaart näitab tasumist Horses24’le. Palun ärge võtke ühendust oma krediitkaardiettevõttega ega esitage „sissenõuet“ Teie poolt üles pandud kuulutuse eest tagasimakse saamiseks. Kuna meie veebisaiti uuendatakse pidevalt selle funktsioonide ja vigade parandamiseks, võtke palun meiega ühendust, kui Teil on küsimusi Horses24 tasu osas Teie krediitkaardiväljavõttes. Palun saatke meile e-mail. 

Käesolevad Kasutustingimused on koostatud ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Käesoleva Veebisaidi kasutamisega nõustute Eesti Vabariigi kohtusüsteemi- ja  kohtumõistmiskohaga kõigis vaidlustes, mis tulenevad käesolevast kokkuleppest või käesoleva Veebisaidi kasutamisest või on nendega seotud.